ΣΧΟΛΙΚΟ ΣΚΑΚΙ

Οι ωφέλειες του σκακιού για την σωστή ανάπτυξη του χαρακτήρα των παιδιών είναι αναμφισβήτητες και τεκμηριωμένες, βάση επιστημονικών ερευνών.

Μέσα από μια ευχάριστη διαδικασία παιχνιδιού τα παιδιά μαθαίνουν να σέβονται τον αντίπαλό τους, να καλλιεργούν την φαντασία του – βρίσκοντας όμορφα κόλπα, συνδυασμούς και «πιρούνια» – η υπευθυνότητα

– μιας και αν δεν τοποθετήσουμε σωστά τα κομμάτια μας, απλά θα τα χάσουμε – η μαθηματική λογική – εφόσον πρέπει να εφαρμόζουμε κάποιους απλούς κανόνες για να παίζουμε σωστά – και τέλος το σκάκι βοηθάει στην αυτό-βελτίωση, μιας και έπειτα από το τέλος της παρτίδας πρέπει να αναγνωρίσουμε τα λάθη μας, να κάνουμε μια αντικειμενική κριτική στις κινήσεις μας και να προσπαθήσουμε να μην επαναλάβουμε τα ίδια λάθη.

Συμπερασματικά το σκάκι βοηθάει:

  • Σεβασμό στον αντίπαλο
  • Κοινωνικοποίηση – καλύτερη κοινωνική ένταξη
  • Μαθηματική λογική
  • Αυτό-βελτίωση
  • Απόκτηση υπευθυνότητας
  • Αντικειμενική – σωστή κρίση των καταστάσεων
  • Ανάπτυξη – εκγύμναση της μνήμης
  • Κ.α.

Η Ευρωπαϊκή Σκακιστική Ομοσπονδία (Ε.C.U) έχει προωθήσει και ψηφίστηκε στο Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο, γραπτή δήλωση- ψήφισμα για το ” Σκάκι στα σχολεία”.  Όλοι οι Δήμοι μπορούν να εντάξουν το σκάκι στα δημόσια σχολεία με ευρωπαϊκή χρηματοδότηση! Έίναι πραγματικά μια νέα εποχή για το σκάκι στην Ελλάδα.


Το πρόγραμμα ” Σκάκι στα σχολεία”  έχει τους παρακάτω  στόχους:

1. Tην έκδοση κοινοτικής οδηγίας – σύστασης προς τα Εθνικά Υπουργεία Παιδείας για ένταξη του σκακιού στα σχολεία.

2. Την δημιουργία και τη χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (από το 2012) προγράμματος  “Σκάκι στα σχολεία”. (Εάν κάτι τέτοιο εγκριθεί, τότε σκακιστικοί φορείς, εκπαιδευτικοί φορείς, Δήμοι κλπ.  θα μπορούν να υποβάλλουν διακρατικές προτάσεις που θα συγχρηματοδοτούνται από την Ε.Ε.)

3.  Την αναγνώριση του σκακιού  ως εργαλείου ανάπτυξης και διαπαιδαγώγησης των παιδιών.

Με εκτίμηση,
Θεόδωρος ΤσορμπατζόγλουΜέλος Προεδρείου Ευρωπαϊκής Σκακιστικής Ομοσπονδίας (E.C.U.),


Γραπτή δήλωση σχετικά με την καθιέρωση του προγράμματος «Σκάκι στο σχολείο» στα εκπαιδευτικά συστήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,
–   έχοντας υπόψη το άρθρο 6 και το άρθρο 165 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
–   έχοντας υπόψη το άρθρο 123 του Κανονισμού του,
A.       λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 6 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο αθλητισμός αποτελεί έναν από τους τομείς για τον οποίο «η Ένωση έχει αρμοδιότητα να αναλαμβάνει δράσεις για να υποστηρίζει, να συντονίζει ή να συμπληρώνει τη δράση των κρατών μελών».
B. λαμβάνοντας υπόψη ότι το σκάκι είναι ένα άθλημα προσιτό σε παιδιά κάθε κοινωνικής ομάδας, θα μπορούσε συνεπώς να συμβάλει στην κοινωνική συνοχή και στην επίτευξη στόχων πολιτικής, όπως η κοινωνική ενσωμάτωση,  η καταπολέμηση των διακρίσεων, η μείωση της εγκληματικότητας, ακόμη και  η μάχη με διάφορες εξαρτήσεις·
Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, ανεξάρτητα από την ηλικία του παιδιού, το σκάκι μπορεί να βελτιώσει τη συγκέντρωση, την υπομονή και την επιμονή του, και να συμβάλει στην ανάπτυξη της δημιουργικότητας, της διαίσθησης, της μνήμης και των δεξιοτήτων ανάλυσης και λήψης αποφάσεων· επίσης το σκάκι διδάσκει την αποφασιστικότητα, τη θετική στάση και την άμιλλα·
1. καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ενθαρρύνουν την καθιέρωση του προγράμματος «Σκάκι στο σχολείο» στα εκπαιδευτικά συστήματα των κρατών μελών της ΕΕ·
2. καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δώσει την απαραίτητη προσοχή στο πρόγραμμα «Σκάκι στο σχολείο» και να διασφαλίσει την επαρκή χρηματοδότησή του από το 2012 και μετά·
3. καλεί την Επιτροπή να λάβει υπόψη τα αποτελέσματα των μελετών όσον αφορά την επίδραση του προγράμματος στην ανάπτυξη των παιδιών·
4. Αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα δήλωση, μαζί με τα ονόματα των υπογραφόντων, στην Επιτροπή και στα κοινοβούλια των κρατών μελών.