ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ FIDE από 01-01-2018

http://www.chessfed.net/ked/2017/05/17/%CE%BA%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CE%BD%CE%B5%CF%83-%CF%83%CE%BA%CE%B1%CE%BA%CE%B9%CE%BF%CF%85-fide-2017-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CF%81%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B1%CE%B3%CE%B5%CF%83/

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩN

1.1 Το σκάκι είναι ατομικό άθλημα με ατομικά και ομαδικά αγωνίσματα για τα οποία διεξάγονται αντίστοιχα πανελλήνια και περιφερειακά ατομικά και ομαδικά πρωταθλήματα,όπως έχει θεσπίσει η Παγκόσμια Σκακιστική Ομοσπονδία (FIDE). Με το παρόντα Κανονισμό Αγώνων ρυθμίζεται η διεξαγωγή των πανελλήνιων ατομικών και ομαδικών πρωταθλημάτων,των μαθητικών-σχολικών αγώνων και κυπέλλων Ελλάδας,όλων των κατηγοριών που διοργανώνει η ΕΣΟ,ή έπειτα από εξουσιοδότηση ή έγκρισή της,τα Σωματεία της δύναμής της ή άλλοι φορείς. Τα πανελλήνια ατομικά πρωταθλήματα διοργανώνονται σε ηλικιακές κατηγορίες σύμφωνα με τις ισχύουσες κατηγορίες της FIDE. Τα ομαδικά πρωταθλήματα διεξάγονται σύμφωνα με τον Κανονισμό Ομαδικών (Διασυλλογικών) πρωταθλημάτων και τις σχετικές τροποποιητικές αποφάσεις του ΔΣ της ΕΣΟ,που ενσωματώνονται στις προκηρύξεις των αγώνων. Ο Κανονισμός Αγώνων δίνει επίσης κατευθυντήριες οδηγίες σχετικά με τη διεξαγωγή όλων γενικά των αγωνιστικών σκακιστικών εκδηλώσεων στην Ελλάδα.

1.2 Στους αγώνες έχουν δικαίωμα συμμετοχής Έλληνες σκακιστές και σκακίστριες,ομογενείς καθώς και αλλοδαποί που είναι αθλούμενα μέλη Σωματείων της δύναμης της ΕΣΟ και που συμπληρώνουν τις προϋποθέσεις που ορίζουν η Νομοθεσία,το Καταστατικό και οι Κανονισμοί της ΕΣΟ,όπως και η προκήρυξη των συγκεκριμένων αγώνων. Σε διεθνείς διοργανώσεις έχουν δικαίωμα συμμετοχής και αλλοδαποί σκακιστές σύμφωνα με την προκήρυξη των αγώνων και τις διατάξεις ή τους κανονισμούς της FIDE.

1.3 Σύμφωνα με τους κανονισμούς της FIDE,σε όλους τους σκακιστικούς αγώνες,πρωταθλημάτων και άλλων (αγώνων),επιτρέπεται η συμμετοχή αθλητών και των δύο φύλων. Εξαιρούνται οι αγώνες που ρητά καθορίζεται από την προκήρυξη ότι έχουν δικαίωμα συμμετοχής μόνο σκακίστριες. Όπου σε διατάξεις του παρόντος Κανονισμού δεν αναφέρεται ρητά το αντίθετο,με τη λέξη σκακιστής νοείται και σκακίστρια.

1.4 Όταν από τις διατάξεις των Κανονισμών ή της προκήρυξης αναφέρεται σαν προϋπόθεση συμμετοχής σε αγώνες η κατοχή ενός ορισμένου βαθμού αξιολόγησης,ο βαθμός αυτός πρέπει να μην είναι προσωρινός εκτός αν ρητά προβλέπεται διαφορετικά στο σχετικό κεφάλαιο στο ειδικό μέρος. Οι βαθμοί αξιολόγησης προέρχονται πάντα από τον πιο πρόσφατο εθνικό πίνακα αξιολόγησης,εκτός από περιπτώσεις που αναφέρονται συγκεκριμένα στο ειδικό μέρος του παρόντος Κανονισμού.

1.5 Αν σκακιστής αποκτήσει δικαίωμα συμμετοχής σε κάποια διοργάνωση ύστερα από συγκέντρωση των αναγκαίων προϋποθέσεων σε προκριματική διοργάνωση και δεν δηλώσει συμμετοχή στην διοργάνωση αυτή,αναπληρώνεται από σκακιστή που συμμετείχε στην προκριματική διοργάνωση αλλά δεν συγκέντρωσε τις προϋποθέσεις για πρόκριση όπως προβλέπεται στο σχετικό κεφάλαιο του ειδικού μέρους ή αν δεν προβλέπεται σχετικά και απαιτείται η αναπλήρωση εφόσον:

α. Όσοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής δεν υποβάλλουν εμπρόθεσμα δήλωση συμμετοχής.

β. Ο αναπληρωματικός είχε συγκεντρώσει στην προκριματική διοργάνωση το 50% της δυνατής βαθμολογίας. Οι αναπληρωματικοί προσκαλούνται κατά τη σειρά τερματισμού τους στην προκριματική διοργάνωση από την οποία προκρίθηκε ο σκακιστής που αναπληρώνεται.

1.6 Για κάθε διοργάνωση,ο οργανωτής εκδίδει έγκαιρα προκήρυξη όπου πρέπει να αναφέρονται οι απαραίτητες λεπτομέρειες για τη διεξαγωγή αγώνων που δεν προβλέπονται από τους Κανονισμούς.

1.7 Για αγώνες πανελλήνιων ή περιφερειακών πρωταθλημάτων,ατομικούς ή ομαδικούς,η προκήρυξη εκδίδεται από την ΕΣΟ ή τον διοργανωτή,εφόσον είναι δυνατό,ένα τουλάχιστον μήνα πριν από την ημερομηνία έναρξης των αγώνων.

1.7.α Προκειμένου για ομαδικούς αγώνες,η προκήρυξη κοινοποιείται και στα Σωματεία που έχουν δικαίωμα συμμετοχής. Η προκήρυξη είναι μία και ενιαία και αφορά κάθε φάση του πρωταθλήματος.

1.7.β Οι προκηρύξεις των προκριματικών φάσεων που εκδίδονται από Ενώσεις και Τοπικές Επιτροπές πρέπει να είναι κατ’ αρχήν εναρμονισμένες με τις αντίστοιχες των τελικών φάσεων των πρωταθλημάτων της ΕΣΟ ως προς το δικαίωμα συμμετοχής,χρόνου σκέψης και προκρίσεων. Οι προκηρύξεις αυτές κοινοποιούνται στην ΕΣΟ που αποφασίζει για την εγκυρότητά τους. Η Ομοσπονδία διατηρεί το δικαίωμα να εγκρίνει προκηρύξεις που δεν είναι εναρμονισμένες με τα παραπάνω για αντικειμενικούς λόγους.

1.8 Οι δηλώσεις συμμετοχής (εκτός των αναπληρωματικών) υποβάλλονται όπως προβλέπει η προκήρυξη. Ως ημερομηνία υποβολής δηλώσεως συμμετοχής νοείται η ημερομηνία της κατάθεσής της στη γραμματεία της ΕΣΟ,το ταχυδρομικό γραφείο,το τηλεγραφείο ή το φαξ.

1.9 Ανάκληση δήλωσης συμμετοχής επιτρέπεται να γίνει αν και όπως προβλέπει η προκήρυξη και με την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών.

1.10 Η σύνταξη του οριστικού πίνακα των συμμετεχόντων (ύστερα και από πιθανή δήλωση συμμετοχής των αναπληρωματικών) συμπληρώνεται το αργότερο δύο εργάσιμες ημέρες πριν από την έναρξή τους.

1.11 Με την οριστικοποίηση της σύνθεσης των αγωνιζομένων διεξάγεται κλήρωση για τον καθορισμό της σειράς των συμμετεχόντων,αν απαιτείται.

1.12 Μετά την οριστικοποίηση της σύνθεσης των αγώνων,κάθε αποχώρηση θεωρείται ότι έγινε κατά τη διάρκεια των αγώνων και όποιος αποχωρεί κρίνεται με βάση το άρθρο

1.31 του παρόντος και τον Πειθαρχικό Κανονισμό της ΕΣΟ. 1.13 Οι αγώνες διεξάγονται με το σύστημα που προβλέπεται στο σχετικό κεφάλαιο του ειδικού μέρους ή,αν δεν προβλέπεται εκεί,στην προκήρυξη των αγώνων.

1.14 Για κάθε είδους αγώνες που γίνονται στην Ελλάδα,μπορούν να χρησιμοποιηθούν όλα τα αναγνωρισμένα από τη FIDE συστήματα αγώνων καθώς και άλλα ειδικά συστήματα που ενδεχόμενα θα κρίνουν κατάλληλα οι διοργανωτές. Σε όλα τα πρωταθλήματα της ΕΣΟ και σε όλα τα διεθνή τουρνουά οι κληρώσεις γίνονται υποχρεωτικά με Η/Υ με πρόγραμμα εγκεκριμένο από την ΕΣΟ.

1.15 Σε περίπτωση ισοβαθμίας σε αγώνες που γίνονται με το σύστημα πουλ ή με το ελβετικό ή με άλλο σύστημα και εφόσον δεν προβλέπεται στο σχετικό κεφάλαιο του ειδικού μέρους,η άρση προβλέπεται από την προκήρυξη με βάση την αρχή:«Στην έναρξη των αγώνων,κάθε ένας που συμμετέχει πρέπει να ξέρει και να μπορεί να ελέγχει χειροπιαστά τον τρόπο της κατάταξής του σε ισοβαθμία». Αν παρά την εφαρμογή όλων των κριτηρίων που προβλέφθηκαν παραμένει η ισοβαθμία,οι ισόβαθμοι ανακηρύσσονται ισόπαλοι στην ανώτερη από τις θέσεις όπου έγινε η ισοβαθμία.

1.16 Σε περίπτωση ισοβαθμίας σε ατομικούς αγώνες που γίνονται με το κυκλικό σύστημα (πουλ),η τελική κατάταξη καθορίζεται με την κατά σειρά εφαρμογή των κριτηρίων της FIDE ή όπως αυτά ορίζονται από την προκήρυξη των αγώνων.

1.17 Σε περίπτωση ισοβαθμίας σε ατομικούς αγώνες που γίνονται με το ελβετικό σύστημα,η τελική κατάταξη καθορίζεται με την κατά σειρά εφαρμογή των κριτηρίων της FIDE ή όπως αυτά ορίζονται από την προκήρυξη των αγώνων.

1.18 Για την εφαρμογή κριτηρίων Sonneborn-Berger ή Buchholz οι νίκες χωρίς αγώνα ή το ΒΥΕ σε ελβετικό σύστημα «θεωρούνται» σαν ισοπαλίες. Παίκτης που αποχώρησε υπολογίζεται με τη βαθμολογία του κατά τη στιγμή της αποχώρησής του.

1.19 Στις προκριματικές φάσεις των ομαδικών και ατομικών πρωταθλημάτων που διοργανώνουν οι Ενώσεις και Τοπικές Επιτροπές,συμμετέχουν Σωματεία ή σκακιστές που ανήκουν στη δύναμή τους,εκτός εάν ο Κανονισμός ορίζει διαφορετικά. Αιτήματα για συμμετοχή Σωματείου ή σκακιστή (λόγω χιλιομετρικής απόστασης) σε προκριματικές φάσεις διαφορετικής Ένωσης ή Τοπικής Επιτροπής από αυτή που ανήκει,εξετάζονται από το ΔΣ της ΕΣΟ. Σε περίπτωση ευνοϊκής αντιμετώπισης του αιτήματος,η απόφαση ισχύει για όλο το αγωνιστικό πρόγραμμα της ΕΣΟ,το τρέχον έτος.

1.20 Όταν κατά την εφαρμογή των Κανονισμών της ΕΣΟ εμφανίζεται δεκαδικός αριθμός,στρογγυλοποιείται ως εξής:

α. Προκειμένου για αριθμό βαθμών,το πλεόνασμα μέχρι και 0,09 του βαθμού παραλείπεται,το πλεόνασμα από 0,10 μέχρι και 0,59 του βαθμού στρογγυλοποιείται σε μισό βαθμό και το πλεόνασμα από 0,60 του βαθμού και πάνω στρογγυλοποιείται σε ολόκληρο βαθμό.

β. Προκειμένου για αριθμό σκακιστών,το δεκαδικό πλεόνασμα στρογγυλοποιείται σε μονάδα.

γ. Προκειμένου για μέσο όρο βαθμών αξιολόγησης,το πλεόνασμα μέχρι 0,50 του βαθμού αξιολόγησης παραλείπεται ενώ το πλεόνασμα από 0,51 του βαθμού αξιολόγησης και άνω στρογγυλοποιείται σε ολόκληρο βαθμό.

1.21 Σε σημαντικές διοργανώσεις το ΔΣ μπορεί να αναθέτει σε μέλος του ή σε μέλος επιτροπής του ή ακόμα σε πρόσωπο με εγνωσμένη σκακιστική εμπειρία,κύρος και,εάν είναι δυνατό,τεχνικές-διοικητικές γνώσεις,τη διεύθυνση των αγώνων. Ο διευθυντής αναφέρει στον διοργανωτή,συνεργάζεται με τον διαιτητή και επιλύει όλα τα προβλήματα οργανωτικής φύσης που τυχόν προκύπτουν από τη στιγμή που ανατίθεται η διεύθυνση μέχρι και τη λήξη των αγώνων. Η αποζημίωση του διευθυντή είναι ίση με την αποζημίωση διεθνούς διαιτητή για τη συγκεκριμένη διοργάνωση. Ο διευθυντής υποβάλλει στη διοργανώτρια αρχή έκθεση (οικονομική,αγωνιστική κλπ.) μετά τη λήξη της διοργάνωσης και το αργότερο μέσα σε τρεις εργάσιμες ημέρες.

1.21.α Η εποπτεία των κάθε είδους αγώνων που διοργανώνει η ΕΣΟ ή διεξάγονται με την έγκρισή της,καθώς και σε όλες τις σημαντικές διοργανώσεις,ανατίθεται στον διευθυντή αγώνων. Το έργο του είναι κυρίως οργανωτικό (έχει την ευθύνη του υλικού,των συνθηκών του αγωνιστικού χώρου,την αντιμετώπιση και επίλυση θεμάτων σχετικά με τη φιλοξενία των σκακιστών,τις μετακινήσεις τους κλπ.). Σε καμία περίπτωση δεν έχει αρμοδιότητα και δικαίωμα παρέμβασης σε θέματα που αφορούν στην εφαρμογή των κανόνων του σκακιού ή σε θέματα διαιτησίας.

1.21.β Ο κύριος διαιτητής για τις τελικές φάσεις ορίζεται από την Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας και πρέπει να είναι διεθνής διαιτητής αναγνωρισμένου κύρους,εμπειρίας και γνώσεων ή Α’ κατηγορίας αναλόγων προσόντων (εφόσον δεν είναι διαθέσιμος διεθνής διαιτητής). Ο κύριος διαιτητής έχει την τεχνική εποπτεία και την ευθύνη για την ομαλή διεξαγωγή των αγώνων. Μετά τη λήξη των αγώνων και το αργότερο σε τρεις εργάσιμες ημέρες υποβάλλει στην ΚΕΔ και στην ΕΣΟ πλήρη έκθεση για τη διοργάνωση των αγώνων.

1.22 Οι αγώνες διεξάγονται σύμφωνα με τους Κανονισμούς της FIDE και της ΕΣΟ και με τις ερμηνευτικές διατάξεις της Επιτροπής Κανονισμών της FIDE,της Τεχνικής Επιτροπής και της Κεντρικής Επιτροπής Διαιτησίας της ΕΣΟ.

1.23 Τα θέματα που δεν προβλέπονται από τον Κανονισμό Αγώνων ή άλλους Κανονισμούς ρυθμίζονται από την προκήρυξη των αγώνων.

1.24 Ερμηνεία ή συμπλήρωση των διατάξεων του Κανονισμού γίνεται από το ΔΣ της ΕΣΟ,μέσα στο πνεύμα των Κανονισμών. Οι ερμηνείες ή συμπληρώσεις ισχύουν μέχρι τη Γενική Συνέλευση όπου ενσωματώνονται στους Κανονισμούς όπως έχουν ή με τροποποιήσεις.

1.25 Δεν επιτρέπεται,κατ’ αρχήν,η αναβολή αγώνων ή της συνέχειας μιας παρτίδας που διακόπηκε. Το αρχικό πρόγραμμα των αγώνων πρέπει να τηρείται. Εξαιρέσεις μπορεί να γίνουν σε ειδικές περιπτώσεις,ύστερα από έγκαιρη αίτηση του ενδιαφερόμενου και αιτιολογημένη απόφαση του διευθυντή αγώνων. Οι ειδικές περιπτώσεις μπορεί να περιλαμβάνουν ασθένεια οπωσδήποτε διαπιστωμένη από διαπιστευμένο γιατρό των αγώνων,αντικειμενική αδυναμία μετάβασης στο χώρο διεξαγωγής κ.ά. Στα οξέα γενικά νοσήματα που δεν χρειάζονται νοσοκομειακή περίθαλψη,αρκεί η πιστοποίηση από ιδιώτη γιατρό,με τη σύμφωνη γνώμη του γιατρού της ΕΣΟ και σε περίπτωση διαφωνίας των δύο γιατρών η βεβαίωση δευτεροβάθμιου οργάνου,όπως είναι οι υγειονομικές επιτροπές,κρατικά και πανεπιστημιακά νοσοκομεία. Για τους αγώνες που θα διεξάγονται στην Αθήνα διαπιστευμένος γιατρός ορίζεται από την ΕΣΟ. Για τους αγώνες εκτός Αθηνών,οι διοργανωτές θα ορίζουν διαπιστευμένο γιατρό. Τις σχετικές αλλαγές στο πρόγραμμα ανακοινώνει ο διευθυντής αγώνων που η απόφασή του είναι τελεσίδικη.

1.26 Σε αγώνες που διοργανώνει η ΕΣΟ,ένσταση ενάντια σε απόφαση διαιτητών ασκείται από τον ενδιαφερόμενο (σκακιστή ή Σωματείο) αμέσως μετά τη λήξη της υπόψη παρτίδας και μέσα σε 30 λεπτά,προκειμένου για ατομικά ή ομαδικά πρωταθλήματα που διοργανώνονται με το συγκεντρωτικό σύστημα. Αν το πρόγραμμα προβλέπει δύο αγωνιστικές την ίδια ημέρα ή αν πρόκειται για αγώνες γρήγορου σκακιού τότε ή ένσταση ασκείται μέσα σε 15 λεπτά από τη λήξη της υπόψη παρτίδας. Σε αγώνες που διεξάγονται μια φορά την εβδομάδα ένσταση μπορεί να υποβληθεί μέσα σε 24 ώρες από τη λήξη των αγώνων.

1.27 Η ένσταση ασκείται γραπτά από τον ενδιαφερόμενο προς τον Επικεφαλής διαιτητή και εκδικάζεται από την Επιτροπή Ενστάσεων των αγώνων που ορίζει το ΔΣ της ΕΣΟ σύμφωνα με όσα προβλέπει η αντίστοιχη προκήρυξη (διαδικασία υποβολής,ύψος παραβόλου,χρόνος εκδίκασης κλπ). – Αν η ένσταση δεν εκδικαστεί σε πρώτο βαθμό από την Επιτροπή Ενστάσεων,θεωρείται ότι έγινε ΔΕΚΤΗ. Αν γίνει έστω και μερικά δεκτή το παράβολο επιστρέφεται,αλλιώς εκπίπτει υπέρ της διοργανώτριας αρχής. – Προσφυγή για εκδίκαση σε δεύτερο βαθμό μπορεί να ασκηθεί στην Επιτροπή Εκδίκασης Ενστάσεων της ΚΕΔ και εφόσον έχει κατατεθεί εντός μίας ώρας από τη γνωστοποίηση της πρωτοβάθμιας απόφασης στον ενδιαφερόμενο και στις εξής περιπτώσεις:

α) κατά της απόφασης της Επιτροπής Ενστάσεων των αγώνων

β) κατά της αποδοχής της ένστασης λόγω μη εκδίκασής της από τη Επιτροπή Ενστάσεων. – Η απόφασή της Επιτροπής Εκδίκασης Ενστάσεων της ΚΕΔ εκδίδεται οπωσδήποτε πριν την κλήρωση ή την έναρξη του επόμενου γύρου και είναι τελεσίδικη.

1.28 Για να ασκηθεί δικαίωμα ένστασης,ο ενδιαφερόμενος (Σωματείο ή σκακιστής) πρέπει να έχει κάνει σχετική σημείωση στο φύλλο αγώνα όπως προβλέπεται στη γενική προκήρυξη των ομαδικών πρωταθλημάτων (για ομαδικούς αγώνες) ή στο φύλλο της παρτίδας του (για ατομικούς αγώνες).

1.29 Ένσταση κατά αποφάσεων του ΔΣ ή οργάνων της ΕΣΟ που οι αποφάσεις τους δεν χρήζουν επικύρωσης από το ΔΣ της ομοσπονδίας ασκείται όπου και όπως ο Νόμος ορίζει.

1.30 Για σκακιστή (Έλληνα ή αλλοδαπό) που αποχωρεί από πρωταθλήματα ή διεθνή τουρνουά ή παρακωλύει την ομαλή διεξαγωγή της διοργάνωσης,το ΔΣ της ΕΣΟ έχει το δικαίωμα να αποκλείει τη συμμετοχή του από τα πρωταθλήματα της επόμενης χρονιάς καθώς και από τα διεθνή τουρνουά και να αποφασίσει τυχόν παραπομπή του στο Πειθαρχικό Συμβούλιο.

1.31 Σύλλογος που παρακωλύει την ομαλή διεξαγωγή των διοργανώσεων ή εμποδίζει τους αθλητές του να συμμετέχουν,θα αποκλείεται από το επόμενο πρωτάθλημα της ίδιας κατηγορίας και επιπλέον το ΔΣ της ΕΣΟ μπορεί να αποφασίσει την παραπομπή του στο Πειθαρχικό Συμβούλιο.

1.32 Ο κύριος διαιτητής είναι κατά κανόνα διεθνής,έμπειρος και αναγνωρισμένου κύρους ή Α’ κατηγορίας αναλόγων προσόντων.

 

2 ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ-ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ.

Το ΔΣ της ΕΣΟ θα διοργανώνει όλα τα πρωταθλήματα βάσει προκηρύξεων που θα εκδίδονται δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες (συμπληρωματικές προκηρύξεις μέχρι και δύο ημέρες) πριν από την έναρξη των αγώνων. Στις προκηρύξεις αυτές θα αναφέρονται όλα τα τεχνικά θέματα των πρωταθλημάτων και ότι άλλο κρίνει σκόπιμο το ΔΣ. Οι προκηρύξεις,με την έκδοσή τους,αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του Κανονισμού Αγώνων και του Κανονισμού Ομαδικών (Διασυλλογικών) πρωταθλημάτων πανελλήνιων ή περιφερειακών και έχουν ισχύ μιας (1) αγωνιστικής περιόδου.

2.1 Για κάθε διοργάνωση που γίνεται με την έγκριση της ΕΣΟ,θα πρέπει η εκάστοτε διοργανώτρια αρχή να περιλαμβάνει στις προκηρύξεις των αγώνων της διαδικασίες αντίστοιχες με όσα προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό.